CSN Groep Logo
22 Augustus 2022 – 10:13
Algemene voorwaarden

CSN Groep B.V. hanteert de volgende algemene voorwaarden:

Voor overeenkomsten afgesloten voor 1 januari 2022: download hier de Algemene Voorwaarden van CSN Groep B.V.

Voor overeenkomsten afgesloten na 1 januari 2022: download hier de Algemene Voorwaarden van NLdigital.

Website  

De inhoud van deze website wordt met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kan het gebeuren dat er eventuele onjuistheden op staan. Het staat CSN Groep vrij om informatie en gegevens op deze website te wijzigen zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte wordt gesteld. CSN Groep is niet verantwoordelijk voor schade, dataverlies of indirecte schade die in verband wordt gebracht met de informatie op deze website.

CSN Groep is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt, vanaf de domeinen waarop deze disclaimer van toepassing is. CSN Groep heeft geen invloed op deze websites en kan geen zorgdragen voor de kwaliteit en inhoud. Hiermee kan CSN Groep niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, dataverlies of indirecte schade die in verband gebracht wordt met de informatie op deze websites.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.

www.csngroep.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van www.csngroep.nl geen cookies ontvangt.

Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van een gerenommeerde derde partij om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen.

Privacyverklaring

Identiteit

CSN Groep B.V., ingeschreven bij de KVK onder nummer 32074228, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens verkregen via onze website csngroep.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

CSN Groep B.V. respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de oplossingen en diensten van CSN Groep B.V.. U dient zich ervan bewust te zijn dat CSN Groep B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Persoonsgegeven

CSN Groep B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De opmaak en het verzenden van een factuur voor geleverde diensten of producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of direct mail
 • Onze klanten te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Onze klanten te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Sollicitaties

CSN Groep B.V. gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt om de door u afgenomen oplossingen en diensten te kunnen leveren. Hieronder wordt verstaan:

Facturering conform wet- en regelgeving. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Organisatienaam
 • Geslacht, voor de juiste aanhef
 • Voorletters of voornaam en de achternaam inclusief eventuele tussenvoegsels van de contactpersoon
 • Adresgegevens van de organisatie
 • Zakelijk e-mail adres
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer.

Afhandelen betaling in het geval van de betalingsconditie automatische incasso:

 • Het rekeningnummer waarvan wij kunnen incasseren
 • Naam en handtekening tekenbevoegde contactpersoon

Indien u één van onze (managed) services afneemt zullen uw gegevens ook worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van:

 • Updates
 • Storingen en onderhoud

Het niet juist of onvolledig opgeven van de gevraagde persoonsgegevens kan leiden tot:

 • Factuur die niet voldoet aan wet- en regelgeving
 • Het niet op de hoogte worden gebracht van updates, storingen en onderhoud dan wel overige van belang zijnde informatie over de (Managed) Services

Om Marketingactiviteiten uit te kunnen voeren:

 • We doen graag aanbiedingen voor onze oplossingen en diensten aan onze klanten en geïnteresseerden (ook na beëindiging van het contract).

Delen van persoonsgegevens met derden

CSN Groep B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CSN Groep B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Recht van inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer u uw gegevens wilt aanpassen kunt u dat per mail aangeven. Wij zorgen dan voor de gewenste aanpassing. Ook wanneer u wenst dat wij uw gegevens wissen kunt u dat per mail aangeven

Bewaartermijn 

Uw gegevens worden net zolang bewaard als dat de wet voorschrijft. Dat betekent bijvoorbeeld in het geval van factuurgegevens maximaal 7 jaar.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CSN Groep B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van CSN Groep B.V.. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Indienen van een klacht 

Wanneer u een klacht heeft over het omgaan met uw persoonsgegevens door CSN Groep B.V. kunt u daar altijd mee bij ons terecht. U kunt uw klacht telefonisch of per mail bij ons melden. Wanneer er niet een voor u passende oplossing geboden kan worden kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient